tel.: 723 871 732, 411 191 343 fax: 411 191 344 weissova@poradnastrom.cz
Antonína Dvořáka 2165/20, 434 01 Most www.poradnastrom.cz

Středisko rodinné mediace

 • Řešení partnerských a rodinných sporů
 • Úprava výchovných poměrů
 • Sociálně-právní poradenství
 • Psychologické služby
 • Rodinná terapie
 • Pomoc v obtížných životních situacích
 • Soudně znalecká činnost
Dokument ke stažení:
- Standardy kvality sociálních služeb


Rodinná mediace a její cíl

Mediace je neformální, strukturovaný proces mimosoudního řešení konfliktů s pomocí a za účasti kvalifikovaného mediátora. Mediátor, jako nezávislá a nestranná osoba, napomáhá stranám identifikovat jejich zájmy a hledat společné kroky, směřující k řešení konfliktu. Podporuje obě strany v hledání smírné cesty a k vytvoření vzájemně přijatelné dohody, která může být v určité formě právně závazná.

Cílem a výsledkem mediace je jasně formulovaná a prakticky uskutečnitelná dohoda, která zahrnuje konkrétní postupy řešení, rozdělení zodpovědnosti, úkolů i sankcí za její nedodržení. Má písemnou podobu stvrzenou podpisy stran i mediátora, proto dle závazkového práva může nabývat charakteru právní smlouvy.

Mediace může pomoci při řešení problémů v partnerském, manželském a rodičovském životě, při mezigeneračních konfliktech a při nedorozuměních v rodinném soužití.


Sociálně-právní poradenství

Středisko rodinné mediace nabízí sociálně právní poradenství včetně pomoci při sepsání předmětných návrhů.

 • Při potřebě úpravy práv a povinností k nezletilým dětem v případech rozchodu či rozvodu rodičů
 • Při potřebě úpravy kontaktu dětí s rodičem nebo prarodiči
 • Při úpravách vyživovací povinnosti rodiče vůči nezletilým dětem
 • Ve věcech nezrušitelného osvojení manželem či manželkou rodiče
 • Ve věcech rozvodu manželství

Psychologické služby

Středisko rodinné mediace nabízí psychologické služby včetně vypracování psychologických posudků.

 • Psychologické poradenství při řešení osobních a partnerských problémů
 • Pomoc a asistence při řešení náročných životních situací
 • Výchovné poradenství a pomoc při řešení problémů v rámci mezigeneračních vztahů
 • Psychodiagnostické služby